62
Voatiengviet

Voatiengviet

VOA là dịch vụ phát sóng đa truyền thông của Mỹ, phổ biến thông tin bằng hơn 40 ngôn ngữ. Ban Việt ngữ thực hiện đúng nguyên tắc chung của Ðài VOA là tất cả các tin tức phải có hai nguồn.

English

No categoryProfile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Vietnam 2,264,094 91.25%
2 United States 43,908 1.77%
3 Cambodia 43,209 1.74%
4 Taiwan 18,549 0.75%
5 Japan 16,933 0.68%
6 South Korea 9,877 0.40%


View all