65
Hvylya

Hvylya

Твиттер портала Хвиля

English

Native Digital Media

news ukraine



Profile statistics

Fans distribution by country

# COUNTRY FANS % TOTAL FANS
1 Ukraine 21,344 81.28%
2 Russia 1,298 4.94%
3 United States 473 1.80%
4 Poland 354 1.35%
5 Italy 279 1.06%
6 Germany 272 1.04%


View all